Algemene voorwaarden groepsaankoop groene stroom en gas

1. Definities

 1. 1.1. iChoosr: iChoosr BVBA, gevestigd aan de Molenbergstraat 10 bus 24, 2000 te Antwerpen. KBO nummer: BE0898 334 123, organisator groepsaankoop groene stroom en gas.
 2. 1.2. Community-leader: mede-organisator van de groepsaankoop zoals vermeld in de communicatie aangaande de groepsaankoop.
 3. 1.3. Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarvan de inschrijving op de Site is bevestigd door iChoosr.
 4. 1.4. Site: website van iChoosr die wordt gebruikt voor de organisatie van de groepsaankoop.
 5. 1.5. Schriftelijk: per post, e-mail of via de website van iChoosr waar dit wordt voorzien.
 6. 1.6. Dienst: door vrijblijvend in te schrijven heeft Deelnemer de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepsaankoop groene stroom en gas waaruit een aanbod kan voortkomen.
 7. 1.7. Aanbod: bod (biedingen) van een Leverancier dat (die) bij de veiling door iChoosr als beste bod (biedingen) geselecteerd zijn en zinvol bevonden worden om aan Deelnemer voor te stellen.

2. Dienst en voorwaarden deelnemer

 1. 2.1. Door inschrijving op de Site (al dan niet via een ondertekend papieren inschrijvingsformulier) voor deelname aan groepsaankopen erkent Deelnemer deze algemene deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
 2. 2.2. Inschrijven via de Site (al dan niet via een ondertekend papieren inschrijvingsformulier) is gratis.
 3. 2.3. Het aanvaarden van een Aanbod via de Site (al dan niet via een ondertekend papieren bevestigingsformulier) is gratis.
 4. 2.4. De Deelnemer kan zich op elk ogenblik uitschrijven. Hiervoor worden geen kosten aangerekend.
 5. 2.5. Deelnemer heeft een leveringscontract voor energie in Vlaanderen of is een rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of vergelijkbare buitenlandse instantie.
 6. 2.6. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, zal hij deze wijzigingen onverwijld Schriftelijk doorgeven aan iChoosr en, indien er een contract is afgesloten met een Leverancier, tevens aan die Leverancier.
 7. 2.7. Na de veiling zal iChoosr aan Deelnemer een Aanbod overmaken, berekend op het verbruik dat de Deelnemer bij inschrijving heeft opgegeven. Deelnemer kiest zelf of hij het Aanbod aanvaardt of niet.
 8. 2.8. Per afzonderlijke (regionale) groepsaankoop kan iChoosr een beperking aanbrengen waardoor Deelnemer met een leveringsadres buiten een bepaalde regio wordt uitgesloten van deelname.

3. Aansprakelijkheid

 1. 3.1. iChoosr zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.
 2. 3.2. iChoosr is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en Leverancier die mogelijk voortkomt uit een groepsaankoop. Dit geldt dus ook voor de geboden prijzen en de eventuele indexering daarvan. Deze details zijn gedefinieerd in het contract tussen de Leverancier en de Deelnemer.
 3. 3.3. iChoosr kan ten aanzien van de Deelnemer enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van haar opzet, haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers, of die het gevolg is van de niet-nakoming van haar voornaamste verbintenissen. Namelijk Groepsaankopen groene stroom en gas te organiseren en - overeenkomstig huidige Algemene Voorwaarden - een Aanbod te bezorgen aan de Deelnemer.
  iChoosr kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Leverancier op grond van wettelijk toegestane redenen alsnog weigert een contract te sluiten met de Deelnemer. Hieronder is onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen de situatie waarbij de Leverancier weigert een contract te sluiten omdat Deelnemer nog openstaande schulden heeft bij deze Leverancier.
  Behoudens ingeval van opzet van iChoosr, is het bedrag van de schadevergoeding in geval van aansprakelijkheid van iChoosr per schadegeval beperkt tot driemaal het bedrag van de maandelijkse voorschotfactuur van Deelnemer bij zijn leverancier op het ogenblik dat het schadegeval zich voordoet.
 4. 3.4. Indien omwille van verhuizing Deelnemer de uitkomst van de veiling wil meenemen naar een andere regio kan iChoosr niet garanderen dat Leverancier daar dezelfde condities kan bieden zoals die in de veiling tot stand zijn gekomen.
 5. 3.5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van iChoosr, of die van haar aangestelden of lasthebbers, is iChoosr niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing door derden in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan iChoosr noch onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

4. Overmacht

 1. 4.1. iChoosr is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Dienst die het gevolg zijn van omstandigheden buiten haar wil om en van onvoorziene gebeurtenissen die ze niet had kunnen voorkomen. Indien iChoosr als gevolg van overmacht wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten, en bij definitieve verhindering, definitief stop te zetten. Zij zal de Deelnemer hiervan Schriftelijk op de hoogte brengen.
 2. 4.2. Onder overmacht wordt verstaan: alle externe oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren door iChoosr en waarvan iChoosr redelijkerwijze niet in staat was haar verplichtingen jegens Deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

5. Privacy

 1. 5.1. De gegevens van Deelnemer worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Deze is beschikbaar op de Site.

6. Slotbepalingen

 1. 6.1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit de Dienst en deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing
 2. 6.2. iChoosr kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen zullen op onze Site worden gepubliceerd.
 3. 6.3. Klachten over de totstandkoming en/of de uitvoering van het leveringscontract tussen de Deelnemer en de Leverancier kan de benadeelde partij Schriftelijk melden bij iChoosr. Indien daartoe zwaarwichtige redenen zijn, kan iChoosr de veroorzaker uitsluiten van deelname aan volgende groepsaankopen.
 4. 6.4. iChoosr behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Bij ingrijpende wijzigingen heeft Deelnemer het recht de nieuwe Algemene Voorwaarden niet te accepteren, Deelnemer heeft 30 dagen de tijd om dit schriftelijk aan te geven aan iChoosr. Wanneer Deelnemer de vernieuwde Algemene Voorwaarden afwijst is deelname aan de groepsaankoop niet (langer) mogelijk.
 5. 6.5. Indien één of enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in rechte nietig worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.